GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

,,Potęga żywiołów – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

CELE:

 1. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności
  i możliwościach jego ochrony.
 2. Uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.
 3. Spojrzenie na przyszłość naszej planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości oraz poprzez obecną działalność człowieka.
 4. Rozwijanie umiejętności analitycznych (dostrzeganie cech pozytywnych, negatywnych, wspólnych
  i różnicujących).
 5. Rozbudzanie u rodziców wrażliwości na otaczający świat w kontekście jego potrzeb; wspólne działania przedszkole – rodzina.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • dziecko zna zależności między środowiskiem, a działalnością człowieka;
 • dziecko wskazuje i nazywa cechy żywiołów;
 • aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczy w prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach związanych z siłą żywiołów;
 • potrafi formułować wnioski o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń;
 • wykazuje zachowania proekologiczne;