GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

,,Przysłowia mądrością narodu – co kraj to obyczaj”

CELE:

 1. Przybliżenie dzieciom przedmiotu zainteresowań filozofii oraz sylwetek wybranych myślicieli.
 2. Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających dzieciom obcowanie z tradycją filozoficzną i jej
  rozumienie.
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
  potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 4. Uwrażliwienie na piękno i różnorodność języka.
 5. Wprowadzenie dzieci w świat wartości etycznych, wartości estetycznych i kulturowych.
 6. Budowanie systemu wartości.
 7. Odwoływanie się do dziecięcej naturalnej i nieograniczonej ciekawości świata, wdrażanie do
  kreatywnego myślenia, uczenie refleksji, rozwijanie wypowiedzi i rozwiązywania problemów.
 8. Rozwijanie u dziecka umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze.
 9. Kształtowanie kompetencji moralno – dyskursywnych, w celu prowadzenia komunikacji dialogu,
  bazującym na argumentacji, wzajemnego szacunku i zrozumieniu.
 10. Rozwijanie umiejętności komunikacji, rozumianej jako umiejętność jasnego wypowiadania się,
  słuchania innych i ustosunkowywania się do wypowiedzi.
 11. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym. Rozbudzanie
  zainteresowań dziecka i integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin. Rozwijanie myślenia krytycznego
  i sprawności logicznych poprzez analizę wybranych pytań i argumentów filozoficznych, podań,
  bajek oraz legend.
 12. Wspieranie samodzielności myślenia i dążenia do samodzielnego działania.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • Dziecko ma rozwinięta wrażliwość społeczną, moralna i estetyczną.
 • Dziecko potrafi prezentować swoje wnioski, opinie, przemyślenia w sposób zrozumiały dla innych,
  potrafi: formułować pytania i problemy, uzasadnia i wyjaśnia swoją opinię, podejmuje próbę
  definiowania i wnioskowania, posługuje się przykładami pod czas dyskusji.
 • Dziecko jest wrażliwe na piękno i różnorodność języka.
 • Dziecko dostrzeganie w poglądach wielkich filozofów paradygmatów myślowych, które są obecne w
  kulturze aż do czasów dzisiejszych.
 • Rozumie i posługuje się przysłowiami, cytatami niosącymi mądrości ludowe, etniczne i ponad
  czasowe.
 • Dzieci wdrożone są do prowadzenie filozoficznych dociekań odpowiadających na ciekawość świata
  dzieci