Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli samorządowych w Ząbkach

Informujemy, iż zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późn. zm.) Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych (w zakresie oddziałów przedszkolnych) w dniu dzisiejszym wystąpili z wnioskami do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w placówkach z uwagi na brak możliwości spełnienia szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 6 maja 2020 r.

Analizowaliśmy z uwagą wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Po dokonanej analizie wspólnie z Dyrektorami placówek, zdecydowaliśmy iż na chwilę obecną nie ma możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym organ prowadzący przychylił się do wniosków i wyraził zgodę na zawieszenie działalności placówek do dnia 15 maja 2020 r.

Główną przesłanką tej decyzji jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz kadry pedagogicznej.

Drodzy Rodzice,

przed 15 maja 2020 r. poinformujemy Państwa, które z placówek będą miały możliwość rozpocząć działalność, jednakże będzie to uzależnione również od liczby dzieci, których rodzice zgłoszą chęć posłania ich do placówek wychowania przedszkolnego.

Po przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców odnośnie zapotrzebowania na miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na dzień dzisiejszy akces posłania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłosiło 33 rodziców (na 785 przedszkolaków uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ząbki).

W okresie do otwarcia placówek, nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Ten czas wykorzystamy także na opracowanie wszelkich niezbędnych procedur, zapoznanie z nimi pracowników, przygotowanie infrastruktury oraz zaopatrzenie naszych placówek oświatowych w niezbędne środki ochrony własnej oraz środki do dezynfekcji.

Źródło: Strona Urzędu Miasta Ząbki