Nasz wychowanek

Nasz wychowanek

  • jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • potrafi współpracować z rówieśnikami

jest przyzwyczajony do:

  • bycia z innymi i dla innych pomocnym
  • samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów
  • poznawania swoich możliwości
  • zaradności wobec sytuacji problemowych
  • tolerancji, otwartości wobec innych