Geneza Publicznego Przedszkola nr 2 ,,LEŚNY ZAKĄTEK” w Ząbkach

Powstanie przedszkola.

Przedszkole nr 2 w Ząbkach zostało otwarte 18. II. 1972r. Funkcję dyrektora pełniła wówczas pani Barbara Frelik, którą do zorganizowania tegoż przedszkola powołał Inspektor Oświaty i Wychowania w Wołominie w dn.1 IX 1971r. Budynek jednorodzinny zaadaptowany na przedszkole wymagał remontu. Jak wspomina Pani Dyrektor ,,Kiedy po raz pierwszy przekroczyłam jego próg, stwierdziłam, że (…) wewnątrz są tylko tynki i betonowe podłogi.(…) Obawiałam się, czy podołam tak trudnym zadaniom…”
Po dokonaniu odpowiednich ustaleń co do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, przystąpiono do prac, które zlecono Grupie Remontowo -Budowlanej przy Urzędzie Miasta. Praca dzięki zaangażowaniu władz i prawidłowemu nadzorowi postępowała szybko naprzód.
W międzyczasie komisja zakwalifikowała do przedszkola 72 dzieci. Zatrudniono dwie wychowawczynie, Bogumiłę Bałdygę i Sylwię Jagielską oraz 7 osób personelu administracyjno- technicznego w składzie: intendentka- Zaorska Alina, pomoc wychowawczyni- Parol Zofia, kucharka- Walendzik Jadwiga, pomoc kucharki- Matoszko Krystyna, woźna oddziałowa- Pełka Jadwiga i Mąka Kazimiera oraz dozorca- Małyska Stanisław.
17 II 1972r. odbyła się pierwsza rada pedagogiczna, na której przydzielono obowiązki wychowawczyniom, ustalono siatki godzin pracy oraz przydział obowiązków i czynności całemu personelowi. Utworzono 2 grupy wiekowe: grupa młodsza to dzieci w wieku 3 i 4-lata, oraz starsza 5 i 6-latki. Przedszkole było czynne w godzinach 6-17, a także w soboty. Dzień później rozpoczęły się pierwsze zajęcia w przedszkolu.
Warunki panujące w przedszkolu w pierwszych latach jego działalności.
Warunki w budynku zaadaptowanym i przystosowywanym do celów przedszkola były z początku trudne. Teren przedszkola był nieogrodzony i nieprzystosowany do zabaw dla dzieci, dlatego większość czasu przeznaczonego na zabawy na powietrzu, dzieci spędzały w pobliskim lesie na polanie. W małych salach szczególnie podczas leżakowania nie można było pomieścić wszystkich dzieci dlatego część leżaków trzeba było rozkładać w szatni i w kancelarii. Kuchnia przedszkolna oraz ogrzewanie centralne było na węgiel, dlatego trudno było utrzymać czystość w pomieszczeniach.
Mimo trudnych warunków w przedszkolu panował ład i porządek, sale były estetycznie zagospodarowane i wyposażone w pomoce dydaktyczne. Dzieci miały opiekę lekarską i higieniczną. Posiłki podawane dzieciom były urozmaicone i estetycznie podawane. Jednak duża liczba dzieci w oddziałach i wzrastające potrzeby środowiska były dopingiem do rozbudowy przedszkola i zorganizowania nowych oddziałów.
Koniecznością była szybka rozbudowa przedszkola, co dzięki przychylności ówczesnych władz miasta, jak również współpracy z rodzicami udało się w krótkim czasie zrealizować.
W 1973r. zaczęto rozbudowę, a w rok później budynek przedszkola powiększono na tyle, że można było stworzyć dwa dodatkowe oddziały. Zatrudniono nowe wychowawczynie: Halinę Wielądek, Urszulę Szymborską, Katarzynę Szczemierską. Utworzono cztery grupy wiekowe. Chociaż poprawiły się warunki lokalowe to praca w przedszkolu nie była łatwa gdyż przyjęto dwa razy tyle dzieci co na początku. Nie było jeszcze sali gimnastycznej więc prowadzenie zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego, a szczególnie zabaw ruchowych było znacznie utrudnione.

Pierwsi wychowankowie Publicznego Przedszkola Nr2 w Ząbkach.
Grupa 4-latków licząca 35 dzieci.

pp2_old_1

 

W 1974r przystąpiono do zagospodarowania terenu wokół przedszkola. Została nawieziona ziemia, posadzono krzewy i drzewka, zrobiono ogrodzenie. Zakupiono nowe meble do pomieszczeń przedszkolnych oraz do ogrodu, przystąpiono do zaprojektowania terenu dostosowanego do potrzeb dzieci.

W 1981r. doprowadzono do Ząbek gaz, lecz aby można było podłączyć go do przedszkola należało wykonać szereg prac remontowych. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci Pani Dyrektor zaczęła czynić starania o dalszą rozbudowę przedszkola uwzględniając również dobudowanie sali gimnastycznej. Duże zainteresowanie społeczeństwa umieszczeniem dziecka w przedszkolu powodowało, że grupy były bardzo liczne. W roku 1978/79, na przykład przyjęto do przedszkola 121 dzieci. Praca w niewielkich salach z 37 czy 32 dzieci w grupie była bardzo trudna. Dzięki zaangażowaniu i staraniom Pani Dyrektor w 1989r. projekt rozbudowy przedszkola został uwzględniony w planie remontów kapitalnych Urzędu Miasta. Remont przebiegał szybko i sprawnie. Pogłębiono niskie pomieszczenia, wybudowano komin na zewnątrz budynku, położono glazurę i terakotę. W 1990r. oddano do użytku dobudowaną część budynku z nową salą gimnastyczną, szatniami i magazynami w podpiwniczeniu, co znacznie poprawiło warunki lokalowe przedszkola.
Przedszkole w latach 1990-2007.
W XII 1990r. pani dyrektor Barbara Frelik odeszła na emeryturę pozostawiając w przedszkolu bardzo duży wkład swojej pracy. Od stycznia 1991r. stanowisko dyrektora przedszkola objęła Elżbieta Walczak. Kadra pedagogiczna doskonaląc swoje doświadczenia zawodowe poprzez uczestniczenie w różnorodnych kursach i szkoleniach wzbogacała programy wychowawczo- dydaktyczne o coraz ciekawsze metody pracy. W przedszkolu zagościły innowacje programowe z różnej dziedziny. Pojawiły się elementy czytania wg. prof. B. Rocławskiego, edukacja matematyczna metodą prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, elementy naturalnej nauki języka E. Czerwińskiej. Jako program wspomagający wprowadzono trening M. Frostig i D. H. Orne’a. W gimnastyce nauczycielki zaczęły stosować Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherbone oraz gimnastykę twórczą K. Orffa. Pojawiła się również Metoda Dennisona czyli edukacja przez ruch.
W dniu 2 III 2001r. przedszkole obchodziło rocznicę 30- lecia swego istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość na której burmistrz miasta Jerzy Boksznajder poinformował zebranych gości o nadaniu przez Radę Miasta nazwy przedszkola Leśny Zakątek. Od tego roku przedszkole posiada również swoje logo.

 

Logo Przedszkola Nr 2 w Ząbkach

logo

Na uroczystości obecna była również pierwsza dyrektor placówki pani Barbara Frelik, która ,,przywołała we wspomnieniach początki funkcjonowania przedszkola, kolejne remonty i ludzi, którzy razem z nią tworzyli tą placówkę.” Kolejni mówcy gratulowali pracownikom osiągnięć: burmistrz przypomniał, że obecna dyrektor przedszkola może pochwalić się najwyższą oceną wystawioną przez Kuratorium Oświaty. List z gratulacjami od p.o. Kuratora Mazowieckiego Cezarego Pomarańskiego oraz pamiątkowy album wręczyła na ręce pani dyrektor starszy wizytator Małgorzata Wojtaszewska.”
Od 1.IX. 2007r. pani dyrektor Elżbieta Walczak odeszła na emeryturę natomiast nowym dyrektorem zastała pani Beata Krajewska. Osoba przedsiębiorcza, niezwykle zaradna z wielką energią przystąpiła do wprowadzania zmian w przedszkolu. W ciągu kilku miesięcy dzięki funduszom przyznanym przez nowe władze gminne, ogromnemu zapałowi obecnej Pani Dyrektor, dużemu zaangażowaniu całego personelu oraz współpracy z rodzicami przedszkole zmieniło się nie do poznania. Zostały wymienione wszystkie okna, odnowione wszystkie pomieszczenia, zakupione nowe meble. Dzisiaj budynek od strony zewnętrznej nie przypomina jeszcze nowoczesnej placówki. W środku jednak od lat wciąż prowadzone są gruntowne prace remontowe, dzięki którym wewnętrzny wizerunek przedszkola wzbudza powszechną sympatię, a przyjazna atmosfera panująca między personelem udziela się zarówno rodzicom jak i dzieciom, dlatego czują się one w nim jak domu.
Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności ząbkowskiej, o czym świadczy bardzo duża liczba rodziców zainteresowanych umieszczeniem dziecka właśnie w tym przedszkolu.