Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Zadaniem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (od rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
Zadaniem przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
Budowanie systemu wartości.
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

Priorytetowym zadaniem przedszkola jest bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opieką nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, przy organizacji zajęć, wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać, opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,zaopatruje uczestników wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich oddziałach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., współpracuje z rejonową poradnią psychologiczną.

2.Dyrektor przedszkola, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, organizuje (jeśli zaistnieje taka potrzeba) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym. Przygotowanie to uwzględnia jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, zapewnia dostosowanie form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5- godzinnego czasu pracy, W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszelkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.W najmłodszej grupie (za zgodą organu prowadzącego) zatrudniona jest pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki.

4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci.

5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.

6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

7. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić
do Opieki Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom
z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

8. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: rodzice przyprowadzają dzieci bezpośrednio do sali zajęć lub do ogrodu i odbierają dzieci informując nauczyciela o przyprowadzeniu i odbiorze dziecka, niedozwolone jest zostawianie przez rodziców (opiekunów) dzieci przed przedszkolem.

Rodzice wypełniają upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.
Dzieci mogą również być odbierane przez osoby dorosłe, pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów. Osoby te powinny być wcześniej przedstawione nauczycielkom w grupie. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko zostaje oddane rodzicowi z sali, szatni lub z ogrodu przedszkolnego. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.