GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

,,Artystyczny wehikuł czasu – przyrodniczo – ekologiczne zagadnienia w sztuce”


CELE:

 1. Kształtowanie kreatywności, wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci poprzez kontakt z szeroko
  rozumianą sztuką, jej kierunkami i nurtami na przestrzeni dziejów.
 2. Wykorzystywanie zjawisk naturalnych i reakcji chemicznych do uzyskania nietuzinkowych
  efektów w pracach artystycznych.
 3. Zwrócenie uwagi na elementy świata przyrody rzadziej przez nas dostrzegane.
 4. Budowanie bliskiej relacji z przyrodą i pokazanie, że jesteśmy jej częścią.
 5. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego
  i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski
  i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
 6. Zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki i ich twórcami; poznanie kanonu i założeń edukacji
  klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
 7. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw plastyki niezbędnej do swobodnego poruszania się po
  świecie sztuki.
 8. Poprzez sztukę poznanie złożoności procesów zachodzących w przyrodzie.
 9. Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej
  nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością.
 10. Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, doskonalenie umiejętności swobodnej
  wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki; wspieranie rozwoju
  umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności
  technicznych, manualnych i przestrzenno – konstrukcyjnych.
 11. Kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach
  dotyczących świata sztuki.

SPODZIEWANE EFEKTY:
Dziecko:

 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie: walory estetyczne przedmiotów, zjawiska
  w przyrodzie, różnorodność barw; rozwija zainteresowania, spostrzegawczość oraz
  możliwości obserwacyjne;
 • kształtuje współodpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe;
 • wyrabia właściwe postawy i przekonania poszanowania, pielęgnacji, opieki i ochrony
  wszystkiego co żywe i piękne;
 • rozwija wrażliwości na odbiór sztuki, interesuje się sztuką oraz zna wybrane dzieła sztuki
  polskiej i światowej (obrazy, rzeźba, fotografie, architektura, muzyka);
 • charakteryzuje twórczość wybranych artystów, analizuje portrety znanych artystów,
  dokonuje analizy dzieł sztuki;
 • poznaje środki wyrazu artystycznego, posługuje się plamą, linią itp., szeroką paletą barw,
  poznaje i nazywa odcienie kolorów;
 • przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia o otaczającym świecie;
 • wyraża swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych; rozwija wyobraźnię i
  kreatywność;
 • wie, jak należy zachować się w miejscach dotyczących świata sztuki;